Yazı Detayı
05 Ekim 2021 - Salı 11:49 Bu yazı 223 kez okundu
 
Kültür Temelinde Milli Birlik ve Beraberlik…
Metin AKGÜN
 
 

Kültür Temelinde Milli Birlik ve Beraberlik…

Kültür; bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin bütünüdür.

Kültür, bir toplumun kimliğini oluşturur, onu diğer toplumlardan farklı kılar. Kültür, toplumun yaşayış ve düşünüş tarzıdır.

 Birey davranışlarını yönlendirerek toplumsal düzeni sağlar.

 Topluma kimlik kazandırır.

 Toplumu diğer toplumlardan farklı kılar.

 Toplumsal dayanışma ve birlik duygusu “Biz bilinci” verir.

 Toplumsal kişiliğin oluşmasını “sosyalleşme” sağlar.

 

Toplum üyeleri arasındaki dayanışma, kültür ortaklığına bağlıdır. Bu nedenle de kültürün toplumun ve toplumsal düzenin bekası için korunması gerekmektedir. Kültürel değişme hemen hemen her toplumda çeşitli şekillerde insanların, toplumların etkileşmesi sonucu meydana gelmektedir. Fakat kültürel değişmenin iki yönünü ele almak gerekir. Bunlardan birincisi kültürel gelişmedir ki bu toplumsal yapı için faydalı bir süreç olmakla birlikte diğeri kültürel yozlaşmadır ki buda toplumsal yapıyı olumsuz yönde etkilemekte, toplumu bir çöküşe götürmektedir. (ŞAHİN,2011:244)

 

Toplumda; sahip olunan dilin, dinin, ahlaki değerlerin, örf ve adetlerin yozlaşmaya uğraması, Kültürel Değerlerin yozlaşmaya uğraması demektir. Kültür ve içinde barındırdığı unsurlar bir toplumu ayakta tutan değerler ise bu değerlerin yozlaşmaya uğraması ve giderek yok olması, toplumsal düzenin yozlaşması, toplumun yok olması anlamına gelmektedir. Tarihin her devrinde bu tür yok olma örnekleri karşımıza çıkmakta ve yine tarihin her devrinde kendi öz kültürlerini koruyan toplulukların bazı medeniyetlerin hâkimiyetlerine girseler de yüz yıllar sonra bile tekrar bağımsızlıklarını kazandıkları görülmektedir. (ŞAHİN, 2011:245).

 

Kültür temelinde bakıldığında;

Kültür mirası, insanlığın ortak mirasıdır. Her millet hatta her uygarlık dil, kültür, tarih mirasıyla dünyada yerini alır. Bireylerin kökleşmesi ve toplumsallaşması, bu mirasın içinde gerçekleşir. Kültür mirasları geçmişin tanıklarıdır, bu yönleriyle geleceğin şekillenmesinde etkendir. Halk kültürü ürünleri halk arasında mayalandığı için, halkın kültür yapısını ve dokusunu ortaya koyar. Halk kültürü toplumsal yaşamda birlikteliği pekiştirici, dayanışmayı arttırıcı özelliklerini sürdürerek bir işlev üslenir, halkın kendi kültürüyle yabancılaşmasını önler. (Günay.1999:24:).

 

Mehmet Eröz, bireyin kişiliğini kazanmasında, halkın milli şahsiyetini kazanarak millet haline gelmesinde kültürün rolü büyük, “Diliyle, diniyle, sanatıyla, yazılı ve sözlü edebiyatıyla, gelenek ve görenekleriyle kültür, binlerce yılın oluşturduğu tarihi ve içtimai bir bütündür” der. (Eröz, 1997: 46).

 

Dünyada yaşanan dünyanın küçük bir köy haline gelmesi “Küreselleşme” süreci; gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkelerin sadece siyasal yapılarını etkilememekte, aynı zamanda kültürel yapılarını da tahrip etmektedir. Kültür temelinde yaşanan bozulma, bu yapıda yaşanan tahribat, “kültür temelinde yozlaşma” ile başlar. Yozlaşma arttıkça, sahip olunan kültür kendine has olan özelliklerini kaybetmekte ve savunmasız bir duruma düşmektedir. Bu sürecin ileriki boyutu kültür temelinde yaşan çözülme, yabancılaşma ve var olan kültürün hakim özelliklerinin tamamen yok olması olacaktır. Toplumların kültür temelinde yer alan değerlerini kaybetmesi, kültürün hakim özelliklerinin tamamen yok olması, toplumun da kaybolması demektir.

 

Bugün yaşadığımız sosyal çözülmenin arkasında yatan gerçek de eğitim sürecinde (örgün ve yaygın eğitim) okul öncesinden, ilk-orta-lise ve yükseköğrenim ile hayat boyu eğitim faaliyetlerimiz yanı sıra toplumsal eğitimde etkililiği tartışılma olan medyanın ortak hedefe dönük etkili kullanılamayışı veya medyaya egemen olan küresel güçlerin/aktörlerin daha etkili olan faaliyetleri karşısında etkisizleşen eğitim sürecimizin açmazlarıdır.

 

Yaşadığımız kültür temelindeki yozlaşma, şehrin ötesinde varoşlardaki, köylerimizdeki evlerimizin damlarımızda, çatılarımızda yer alan uydu çanakları tesiri altında görülmeyen bir elin etkili yönlendirmesi hız kazanırken, yaşadığımız sosyal çözülme, toplumsal çatışmayı derinleştirmekte…

 

Yaşanan ağır sosyal çözülmeye ve toplumsal çatışmaya son verilmesi, milletin bağımsızlığı, devletin bekası açısından son derece önemlidir.

 

Söylemde kalan, “Milli Birlik Beraberlik” ifadelerinin sloganlaşmasının yetmediği, yarın için de yetmeyeceği unutulmamalıdır…

 

Cumhurbaşkanımızın bir konuşmasında; “Eğitim, okuyan, araştıran, geleceğe dair hedefleri ve iddiaları olan bir nesle sahip olmanın yegane yoludur. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne taşıyacak, 2023 hedefleri ile 2053 ve 2071 vizyonuyla buluşturacak olan temel unsur da yine eğitimdir.” Tespitleri vizyonumuz olmalı derken,

 

23 Ekim 2018 tarihinde 2023 Vizyon sürecimiz ile ilgili konuşmasında; “Çocuklarımızı, zihinlerini bilgiyle doldurarak, diploma sahibi yapmanın peşinde koşarken, onların gönül dünyalarını doyurmayı ihmal ettik…” dediği ve böyle olduğu için diplomaların hep yetersiz kaldığını vurguladığı değerlendirmelerinde; "Çocuklarımızı iyi bir talimle hayata hazırlamak için imkanlarımızı seferber ederken, onların terbiyesini eksik bırakmakla ne büyük hata yaptığımızı attığımız her adımda daha iyi anlıyoruz.” Cümleleri süreçteki eksikliklerimizi, büyük bir samimiyetle ifade etmişti.

 

Tartışmasız kabul edilen “2023, 2053 ve 2071 Hedeflerimizi”, vizyonumuz olarak, içtenlikli kabul etmek yetmez… Bu süreçte handikaplarımızı, bilerek veya bilmeyerek yaptığımız hatalarımızı da kabullenerek, yarına dönük olası sorunlara karşı çözüm ekseninde bakarak, ciddi bir öz değerlendirme ile başlamanın anlamlı olacağını düşünüyoruz…

 

Salgın şartlarının kısmi veya tam kapanmayı gerektirecek olumsuzluklar dahilinde yaşanan, uzaktan eğitim sürecindeki kontrolsüzlüğün;

 

Ekran/dijital bağımlılığı tetiklemesi,

Çocukların teknolojik cihazları uygun olmayan süre, sıklık ve farklı duruş pozisyonlarında kullanmalarının, çocukların fiziki gelişimleri açısından ; (kas-iskelet sistemlerinde, göz sağlığı ile ilgili sorunlar gibi doğabilecek problemler), fiziksel hareketsizlik, obezite ve uyku kalitesinde yetersizlik gibi sağlık riskleri yanında asıl büyük tahribatın eğitim sürecinde değerlerin aktarımızda/ kazandırılmasında yaşandığıdır..,

 

Değer eksenli hedef ve kazanımların kazandırılması yönünde, yüz yüze eğitimde yaşanan hataların, uzaktan eğitim sürecinde daha ağır probleme dönüştüğünün de gözden kaçırıldığını düşünüyoruz.

 

Değerler eğitiminde; “Değerlerin Modellenerek Öğrenilebileceği” gerçeğinin, uzaktan eğitim sürecindeki kontrolsüzlük ve yetersizlikler nedeniyle, önceliklerimiz içerisinde yer almadığı gibi, bu eğitimin nasıl sağlanabileceği yönünde akademik araştırma ve bu yönde eğitim iş gören eğitimlerinin de ihmal edildiği bir başka handikabımız olduğunu düşünüyoruz.

 

Günay’ın (1999) vurguladığı üzere; Halk kültürü, toplumsal yaşamda birlikteliği pekiştirici, dayanışmayı arttırıcı özelliklerini sürdürerek bir işlev üslenir, halkın kendi kültürüyle yabancılaşmasını önleyici olduğu göz önünde bulundurularak, bu alana dönük çalışmalar önemsenmelidir.

 

Muhammed İkbal’ın da söylediği gibi; “Harekette birlik olmazsa, fikirdeki birlik faydasızdır.” Bu açıdan, örgün ve yaygın eğitim kurumlarının yanı sıra toplumsal eğitim açısından tesiri tartışılmaz olan yerel ve ulusal ölçekte yayın yapan medyanın sosyal sorumluluk içerisinde ortak milli ve manevi hedeflere yönelik faaliyetlerinde programların sarmallık ilkesi göz önünde bulundurularak daha duyarlı ve olası hatalardan arındırılmış olması sağlanmalıdır.

 

Bu faaliyetlerin verimliliği için; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren devlet ve özel okullar başta olmak üzere, çocuklarımızın eğitimi yanı sıra, hayat boyu eğitim ekseninde, toplumun her katmanına hitaben, resmi, özel kurum ve kuruluşlar yanı sıra STK başlığı altında yer alan her tür sivi toplum kuruluşları başkanlarının, temsilcilerinin, toplum kanaat önderlerinin, milli ve manevi değerler odağında birlik ve beraberliği sağlanarak, kültürel zenginliğimizin tabii değişim sürecindeki doğal tekamülü dışında yaşanan her tür yozlaşmalara karşı toplumsal refleksin yerleşmesine katkı sağlamalıdır.

 

Toplumsal yapımızın, yaşanan kültürel yozlaşmalara karşı mukavemet edebilme yeterliğine kavuşması yönünde faal olmalarını temin, tesis ve devamının sağlanması önemlidir. Bunun gerçekleştirilmesi yönünde stratejik çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyoruz.

 

------------------

1. Günay (Umay), 1999,"Osmanlı İmparatorluğu ve Türk Halk Kültürü" Osmanlı Kültür ve Sanat C.9 Yeni Türkive Yayınlan, Ankara

2. Kamil ŞAHİN (2011), Kültürel Yozlaşmaya Neden Olan Bir Unsur Olarak Televizyon (http://sbe.kku.edu.tr/edergi/dergi_ocak2011/kamil%20sahin.pdf)

3. Eröz, Mehmet. (1997). Türk Kültürü Araştırmaları, İstanbul: Kutluğ Yayınları.

 
 
 
Etiketler: Kültür, Temelinde, Milli, Birlik, ve, Beraberlik…,
Yorumlar
Diğer Yazılar
Eğitim, Bizi Biz Kılan Değerlerdendir
Malazgirt Zaferi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun
Eğitimde Temel Hedef ‘MUTLULUK’
Eğitimde Neyi, Niçin Telafi Etmeliyiz?
Jandarmanın 182. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlu Olsun
Engelli Kardeşlerimizi Anlamaya Mecburuz...
İnsanın İnşası Mesuliyetimiz; Kriterlerimizi Doğru Seçmektir
Kavramdan Manaya “RAMAZAN”
Eğitimde Yönetsel Körlük Kaynaklı Yanlışlarımız!
Çocuklarımızın Şahsiyet Kazanması İçin, Eğitim Şart!
Elazığ, Depremle Bir Arada Yaşamaya Mecbur Bir Şehirdir
Sorumluluk Sahibi Olmak…
İstikbalimizin Teminatı Gençler Risk Altında.
Salgın Sürecinde Eğitimimiz (!)
Eğitim İhmale Gelmez
Ulu Önder Atatürk'ü Minnet ve Şükranla Anıyoruz
Başkan Akgün’den Mevlid Kandili ve 29 Ekim Cumhuriyetin İlanı Mesajı...
Bizi Biz Kılan Değerlerden Koparılıyoruz.
Eğitim, Sadece ‘Akademik Öğrenme’ Değildir. (1)
Kaybettiğimiz Değer, “Nezaket…”
Malazgirt ve 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun
Toplumsal Kaosun Nedeni, Değerlerimizi Kaybedişimizdir…
Eğitimde Kaybettiğimiz Değerlerimiz (2)
15 Temmuz Demokrasi ve Milli, Birlik Günü
Eğitimde Kaybettiğimiz Değerlerimiz (1)
‘The Platform’ Filminin Ardından Nefsimizi Sorgularsak
Başkan Akgün’den Kadir Gecesi ve 19 Mayıs Mesajı...
Anamızın En Korunaklı, En Emin Olduğumuz Yerdir
Bilmeliyiz ki; “TÜRK” Sadece Bir Kavim Adı Değildir…
Koronavirüs Öncesi ve Sonrasını Değerlendirirsek…
Kovid-19 Salgınının Ekonomi Üzerindeki Etkileri
“Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır.”
Başkan Akgün’den; Yeni Yıl Mesajı
Farkında Olmadan ‘Şirk’e Kayıyoruz!
Refleks Tepkiler, Ağır Bedeller Ödetir…
Mesleki Eğitimde Paradigma Değişimi, Hayalin Alt Yapısıyla Başlar.
"Hocalı Soykırımı Unutulamaz!”
Tarifeli Uçağı Kaçırsanız Ne Hissedersiniz ?
“5N 1K” Uygulamasına Farklı bir Bakış…
Her Şey Mutlu Yarınlarımız için…
HOCALI’DA YAŞANANLAR UNUTULAMAZ!
Eğitime Bakış Açımızı Sorgulamalıyız…
Eğitim Sitemimiz “ERÖR” Veriyor…
Mesuliyetimiz, Mefkûremizin Derinliğidir…
Teknik Eğitim Yarınımızdır…
Toplumsal Yapıda Değişim, Kavramlarla Başlar.
Farkında mıyız? Bu Gün 24 Kasım Öğretmenler Günü…
“Neme Lazım Be Sultanım” Deme!
Eğitimde “Şiir” Önemlidir…
Çocuklarımızın Başarısız Olmasında Sebep Biz Olabilir miyiz?
İnsanın yaradılışındaki üç temel özellik ve EĞİTİM!
Kardeşliğin Doğduğu, Sevgi Dolu Bir Ramazan Olsun…
İnsan Olmak Önemli …
Çocuklarımızın Satırlarında 19 Mayıs…
Mavi Kurdele!
Cemreler Gönüllere Düşsün!
İnsan Olmak, İnsan Kalabilmek!
Nasihat…
İnsanın İnşası Mesuliyetimiz; Kriterlerimizi Doğru Seçmektir.
Mekke’nin Fethinin Maneviyatında 2016’ı Değerlendirmeliyiz!
Yarının Daha Güzel Olması İçin…
Bayramlar Fırsattır…
Tatilde Hikâyeler Anlatalım Çocuklarımıza!
Eğitim Tatilde de Devam Etsin!
Devlet…
Beraat Gecesi Samimiyet İster…
Cennetimiz Olan Annelerimizin Ellerinden Öpüyoruz.
Siyaset, Mesuliyettir!
Bağıranın Önüne Ot Atınca….
Toplumsal Çözülme Sürecine, Değer Eğitimi Odaklı Bakış!
Hocalı Soykırımından Günümüze!
Değerlerimizi Kazandırmadığımız Nesil Nereye Gider?
Toplumsal Değişim Yönetilebilmeli!
Özgürlük ve Adalet Kavramlarında Yaşanan İkilem…
Küreselleşme Süreci, Geleceğin Eğitimi ve Risklerimiz!
M.Ö. 2000 Yıllarından Günümüze Yansıyan DUA!
Çocuklarımızı Eğitiyor muyuz?
Ekonomik Kalkınmanın Sağlam Temellere Oturması Sürecinde; İNSAN!
“SRC” EĞİTİMİ VE SINAVI YETERLİ Mİ?
Eğitim, Geleceği Kazanma Savaşıdır…
“İnovasyon” Hedefinde Yeni Nesil…(2)
“İnovasyon” Hedefinde Yeni Nesil…
“HANNAS”’IN VESVESESİ KISKACINDA BİZ!
Orta Doğuda Yaşanan Kaos…
Ulusal Gazeteler
Yazarlar
Anketler
Bugün Seçim Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz ?
Arşiv
Modül 1


 

Haber Yazılımı